Počet položek: 0 0 CZK

Obchodní podmínky

VŠEOBECNÉ A OBCHODNÍ PODMÍNKY A REKLAMAČNÍ ŘÁD

VŠEOBECNÉ A OBCHODNÍ PODMÍNKY A REKLAMAČNÍ ŘÁD UPRAVUJÍCÍ POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY PRODEJE VSTUPENEK NA SPORTOVNÍ AKCI PROSTŘEDNICTVÍM PRODEJE E-SHOPU LHUT.

(dále jen „Podmínky“)

1) Předmět úpravy Podmínek

Tyto Podmínky společnosti LHUT v.z., IČ: 09642692, se sídlem náměstí Gen. Svobody 983/9, 700 30 Ostrava-Jih, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u vedená u Krajského soudu v Ostravě spisová značka: L 19480 (dále jen „LHUT v.z.“) upravují práva a povinnosti mezi společností LHUT v.z. a třetími osobami vyplývající z prodeje vstupenek na sportovní akce prostřednictvím e-shopu  LHUT v.z. provozované společností LHUT v.z. a veškeré s tímto související vztahy.

2) Definice pojmů

Pro účely těchto Podmínek a vztahů mezi společností LHUT v.z. a třetími osobami, jakož i těmito osobami navzájem, mají níže uvedené pojmy následující význam:
 
Akce“: sportovní akce Lysohorský ultratrail v předem určeném termínu a na určeném místě.
 
Pořadatel“: právnická osoba LHUT v.z., zajišťující organizaci konkrétní Akce.
 
Zákazník“: Osoba registrující se do Akce a služeb LHUT v.z. pro uzavření smluvního vztahu s Pořadatelem za účelem účasti na Akci, a to i před uzavřením tohoto smluvního vztahu.

Vstupenka“: Doklad (cenina) vydaná v prodejní síti ESHOP LHUT, opravňující držitele Vstupenky a další osoby v celkovém počtu uvedeném na Vstupence k jednorázovému vstupu na konkrétní Akci. Jednotlivé druhy Vstupenek, včetně způsobu jejich zakoupení a užití jsou uvedeny v článku 4. Podmínek. Předložením Vstupenky při vstupu na místo konání Akce vyjadřuje osoba užívající práva ze Vstupenky souhlas s provozními předpisy místa konání Akce, podřizuje se pokynům Pořadatele a podmínkám Akce, které se k ní vážou.

 
Webový portál“: Internetové stránky LHUT v.z. na adrese www. LHUT.cz, sloužící k poskytování informací o nabízených Akcích a k objednávání doplňkových služeb a Vstupenek na tyto Akce. 

3) Smluvní vztahy

Pořadatelem a osobou odpovědnou za uskutečnění a obsah jednotlivých Akcí je pouze společnost LHUT v.z..

Zákazník koupí Vstupenky uzavírá smluvní vztah s konkrétním Pořadatelem Akce, jehož obsahem je poskytnutí služby s osobní účasti držitelů Vstupenek na příslušné Akci za stanovenou cenu Vstupenky, to vše za podmínek stanovených v pokynech a pravidlech zveřejněných Pořadatelem a těchto Podmínkách (dále jen „Smlouva o účasti na akci“).

 
Za provedení a splnění Smlouvy o účasti na akci, včetně termínů, kvality a rozsahu nabízené Akce je odpovědný výlučně příslušný Pořadatel, který si vyhrazuje právo jejich změny. Pro účely těchto Podmínek je zakoupením Vstupenky označováno uhrazení ceny za poskytnutí služby Pořadatele na základě uzavírané Smlouvy o účasti na akci. Nebude-li výslovně stanoveno jinak, veškeré nároky ze Smlouvy o účasti na akci, včetně vrácení vstupného, je Zákazník povinen uplatňovat přímo u Pořadatele Akce v souladu s reklamačním řádem dle těchto Podmínek.
 
Využitím služeb ESHOP LHUT a užitím nebo registrací na Webovém portálu Zákazník vstupuje rovněž do vztahu se společností LHUT v.z. v rozsahu uvedeném v těchto Podmínkách, zejména v souvislosti s ochranou osobních údajů Zákazníka nebo užíváním rezervačních služeb ESHOP LHUT a vyjadřuje svůj výslovný souhlas být vázán Podmínkami.
 
4) Vstupenky a jejich druhy

Pořadatel může vymezit pro jednotlivé Akce jeden nebo více druhů Vstupenek (vedle základních Vstupenek zejména VIP Vstupenky, Vstupenky s možností uplatnění slevy apod.). Informace o dostupných druzích Vstupenek jsou uvedeny v objednávacím systému ESHOP LHUT. Různé druhy Vstupenek mají zpravidla odlišné ceny, rozsah užití a oprávnění.
 
Vstupenka zakoupena v elektronické formě „eTicket“, lze uplatnit práva ze Vstupenky předložením Zákazníkem vytištěného dokladu o koupi Vstupenky „eTicket“ v místě konání Akce. Zakoupené vstupenky není možné vracet.

 
5) Prodej Vstupenek

Vstupenky stanoveného druhu lze zakoupit případně rezervovat pouze  on-line prostřednictvím ESHOP LHUT.

Prostřednictvím ESHOP LHUT lze na jednu rezervaci nebo objednávku rezervovat nebo objednat maximálně 1ks Vstupenky na jednu Akci v různých cenových kategoriích, není-li uvedeno jinak. Zákazník je povinen v registračním formuláři uvést své osobní a kontaktní údaje pravdivě a úplně a jejich správnost před potvrzením překontrolovat. Registrací Zákazník souhlasí se začleněním do databází společnosti LHUT v.z. a uděluje souhlas se zasíláním obchodních nabídek a sdělení, zejména dalších informací o Akci, jejíž prodej byl nebo bude zahájen prostřednictvím sítě ESHOP LHUT.
 
Zákazník může postupem uvedeným na ESHOP LHUT zakoupit Vstupenku nebo službu Voucher a uhradit je prostřednictvím on-line platby dle pokynů poskytovatele platební brány (Comgate). Zákazník je povinen před odesláním požadavku na koupi Vstupenky nebo služby Voucher překontrolovat správnost vytvořené objednávky. Kliknutím na tlačítko „Objednávám a zavazuji se k platbě“ Zákazník svůj závazný požadavek na koupi vybrané Vstupenky nebo Voucheru.

Vstupenka uhrazená on-line platbou má přidělený jedinečný variabilní symbol, který je Zákazník povinen uschovat.
Cena rezervované Vstupenky uvedená na ESHOP LHUT a v emailovém potvrzení o rezervaci je (na rozdíl od služby Voucher) platná pouze v den rezervace.
 
V případě jakéhokoliv problému v průběhu koupě nebo rezervace, který by koupi nebo rezervaci Vstupenky nedovolil dokončit, se Zákazník může obrátit na e-mailovou adresu registrlhut@gmail.com.

6) Ceny a poštovní poplatky
Cena Vstupenky je platná vždy v momentě nákupu. Nebude-li výslovně stanovena jinak, cena Vstupenky a služby Voucher je uvedena včetně zákonné sazby DPH a zahrnuje veškeré předprodejní poplatky. 

7) Reklamace

Zákazník je povinen zkontrolovat neprodleně po přijmutím vstupenek e-mailem jejich správnost a úplnost (především název Akce, místo a čas konání Akce, cenu a další parametry). Případné reklamace týkající se obsahu Vstupenek je Zákazník povinen oznámit bezprostředně po jejich příjmutí elektronickou poštou, na  (email) uvedeným na ESHOP LHUT. Na pozdější reklamace nebude brán zřetel.

 
Reklamaci obsahu Vstupenek, zejména tiskových chyb, neúplnosti či nesprávnosti údajů nebo označení druhu Vstupenky řeší zástupce LHUT v.z.. 
Zaplacením rezervace či koupí vstupenek souhlasí Zákazník se zněním Všeobecných a Obchodních podmínek společnosti LHUT v.z. CZ, s.r.o. Uhrazená objednávka je konečná Vstupenky není možné vracet, není-li výslovně uvedeno jinak.

Povinnosti zákazníka po úhradě Vstupenek prostřednictvím ESHOP LHUT:

a) v případě neobdržení potvrzovacího emailu, oznámí Zákazník tuto situaci neprodleně na emailovou adresu registrlhut@gmail.com

b) v případě volby vyzvednutí Vstupenek formou eTicket si zákazník neprodleně po nákupu Vstupenek zkontroluje příslušnou emailovou schránku a v ní potvrzovací email, kde v příloze nalezne příslušné Vstupenky k vytištění.

V případě neobdržení potvrzovacího emailu, oznámí Zákazník tuto situaci neprodleně na emailovou adresu registrlhut@gmail.com.

Zákazník je povinen si vstupenky vytisknout bez zbytečného odkladu, nejpozději do termínu konání předmětné Akce. V případě nevytištění Vstupenek v příslušném termínu dochází k propadnutí objednávky bez nároku na vrácení platby.

V případě chybně zadané emailové adresy při vytváření objednávky, oznámí Zákazník tuto situaci neprodleně na emailovou adresu registrlhut@gmail.com, nejpozději 3 dny do termínu konání předmětné Akce. Jestliže tak do 3. dne před konáním akce neučiní, dochází k propadnutí objednávky bez nároku na vrácení platby.

Na jakékoli další reklamace vycházející z porušení povinností zákazníka po úhradě vstupenek prostřednictvím ESHOP LHUT nebude brán zřetel. Případné další spory budou řešeny právní cestou dle právních předpisů ČR.  
 

8) Vracení vstupného a storna

U jednotlivých Akcí jsou možné krátkodobé posuny termínů konání. Změněné termíny konání Akcí jsou uváděny na www.LHUT.cz, případně v a ostatních sdělovacích prostředcích dle volby LHUT v.z.. Zákazník je povinen si případné změny termínů uvedených na Webovém portálu www.LHUT.cz kontrolovat a řídit se jejich zněním.
 
Podmínky pro vracení vstupného v případě úplného zrušení Akce určuje Pořadatel Akce do 10 dnů od zjištění této skutečnosti. Zákazníci budou v případě zrušení Akce informováni o způsobu vracení vstupenek, elektronicky na email uvedený při nákupu vstupenky. 

Organizátor může zrušit akci nebo změnit místo či termín akce dle aktuálních klimatických podmínek, z důvodů vyšší moci nebo neodvratitelné události, které nemohl organizátor zabránit. O vhodnosti klimatických podmínek pro uskutečnění akce rozhoduje organizátor. V případě zrušení akce z důvodů nevhodných klimatických (i sněhových) podmínek, z důvodu vyšší moci nebo neodvratitelné události, bude účastníkům vráceno 50% zaplacené ceny.
O zrušení nebo změnách v termínu či místě konání akce musí organizátor neprodleně informovat účastníka.

Platba uskutečněna přes platební bránu ComGate, tj. platba kartou bude vrácena návratovou transakcí na stejný účet, ze kterého byla hrazena.

9) Platba

Poskytovatelem platební brány, je společnosti ComGate Payments, a.s. https://www.comgate.cz/cz/platebni-brana

informace o platebních metodách - platby kartou a platebními tlačítky bank se základním vysvětlením průběhu platby naleznete zde:

https://help.comgate.cz/v1/docs/cs/platby-kartou

 

Zde jsou kontaktní údaje na společnost ComGate Payments, a.s. včetně telefonního čísla a e-mailové adresy pro případné reklamace nebo dotazy k platbám:
ComGate Payments, a.s.
Gočárova třída 1754 / 48b, Hradec Králové
E-mail: platby-podpora@comgate.cz
Tel: +420 228 224 267


10) Závěrečná ustanovení

Ustanovení směřující k ochraně spotřebitele dle právních předpisů a těchto podmínek se nevztahují na Zákazníky, které do smluvních vztahů s Pořadatelem LHUT v.z. vstupují jako podnikatelé. Z povahy poskytované služby a ustanovení § 1837 písm. j) občanského zákoníku nemůže Zákazník od Smlouvy o účasti na akci odstoupit.

Zakoupením “Vstupenky” dáváte souhlas s pravidly závodu, které jsou uvedeny zde: https://www.lhut.cz/pravidla
 
Pokud by se stalo některé ustanovení těchto Podmínek neplatným, neúčinným nebo nevymahatelným, zůstává platnost, účinnost nebo vymahatelnost ostatních ustanovení nedotčena. Podmínky nabývají platnosti a účinnosti dne 1.1.2024 a společnost LHUT v.z. si vyhrazuje právo je kdykoliv změnit.

V případě, že dojde mezi LHUT v.z. a Zákazníkem (spotřebitelem) ke vzniku spotřebitelského sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je Česká obchodní inspekce Ústřední inspektorát - oddělení ADR, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2, E-mail: adr@coi.cz, Web: adr.coi.cz

Spotřebitel může v případě smluv uzavíraných on-line využít rovněž platformu pro řešení sporů online, Která je zřízena Evropskou komisí na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/

 

při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie.   Další informace